97 %
(97 hodnocení)
Cif 0.72 kg 0.5 l krémy do koupelny
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky
97 %
(97 hodnocení)
Cif 0.72 kg 0.5 l krémy do koupelny
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky

Popis

Cif cream citrus 500 ml

NEBEZPEČÍ

Hořlavá kapalina a páry.

Zdraví škodlivý při požití.

Dráždí kůži.

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Způsobuje vážné poškození očí.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Vysoce toxický pro vodní organismy.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Zobrazit více

Parametry

Značka Cif
Hmotnost 0.72 kg
Objem 0.5 l
Druh krémy
Určení do koupelny
Výrobce Cif
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších