96 %
(32 hodnocení)
Bref 50 g bloky Henkel
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky
96 %
(32 hodnocení)
Bref 50 g bloky Henkel
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky

Popis

Bref Power Activ WC blok Ocean 3 x 50 g

Hledáte jednodušší způsob jak udržet svou toaletu čistou a svěží s každým spláchnutím?

Díky svému jedinečnému Bref složení se 4 funkcemi, Bref Power aktiv zabraňuje usazování vodního kamene, vytváří účinnou čisticí pěnu, zabraňuje usazování nečistot a dodává vaší toaletě extra svěžest. Jednoduše umístěte produkt pod  okraj záchodové mísy, nastavte jej na proud vody a ucítíte svěžest a čistotu vaší toalety s každým spláchnutím! Vydrží až 250 spláchnutí.

WC blok Bref Power Aktiv Ocean - inovativní způsob údržby vaší toalety. WC blok je vybaven čtyřmi kuličkami, přičemž každá z nich má specifické složení pro dokonalý výsledek. Při každém spláchnutí bude vaše toaleta svěží a  hygienicky čistá.

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

EUCALYPTOL, může vyvolat alergickou reakci.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305+P351

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P337+P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Zobrazit více

Parametry

Značka Bref
Hmotnost 50 g
Druh bloky
Výrobce Henkel
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky