97 %
(40 hodnocení)
Domestos 0.75 l 800 g čistič Unilever
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky
97 %
(40 hodnocení)
Domestos 0.75 l 800 g čistič Unilever
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky

Popis

Domestos Ultra White čistič WC 750 ml

Domestos 24 H Plus tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je určený k čištění a dezinfekci silně znečištěných míst a zejména tam, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo plísně. Domestos je možné používat v celé domácnosti, a to jak v  neředěném stavu, tak ředěný s vodou. Ředěný tekutý Domestos 24 H Plus je možné použít na podlahy, kachličky, umyvadla, pracovní i jiné větší plochy v  domácnosti a také pro bělení prádla. Vhodný je i pro čištění a dezinfekci úklidových pomůcek.

Neředěný tekutý Domestos 24 H Plus je ideální na čištění a dezinfekci toalety, odtoku vany a kuchyňského dřezu. Díky svému hustému složení přilne Domestos 24 H Plus lépe k povrchu toaletní mísy a omezuje tak množení bakterií i  po spláchnutí. Při každodenním používání chrání Domestos 24 H Plus celý den před bakteriemi uvolněnými z toalety do ovzduší a zároveň bojuje proti bacilům v  domácnosti. Zabíjí všechny známé druhy bakterií.

Vlastnosti WC gelu Domestos:

- Dezinfekční prostředek.

- WC gel.

- Odstraňuje 99,9% známých bakterií.

- Extra hustý.

Použití WC gelu:

- Návod na použití: Bezpečnostní uzávěr odolný proti otevření dětmi:

- Otevření: Stiskněte plochy na obou stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. Po použití: Nasaďte uzávěr a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Neředěný - intenzivní dezinfekce:

- Záchodové mísy a toalety: aplikujte pod okraj (cca 80ml) a nechte působit 30 minut k likvidaci bakterií, hub, virů a spór. Pro optimální dlouhodobou ochranu proti vodnímu kameni a mikroorganismům, používejte přípravek alespoň jednou denně.

- Odtoky kuchyň/koupelna: pro dezinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odtoku a nechte 30 minut působit, poté důkladně opláchněte.

- Umyvadla: nalijte do odtoku a přepadu a nechte 30 minut působit, poté důkladně opláchněte.

Ředěný - dezinfekce:

- Podlahy a pracovní plochy: přidejte 180 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody. Nechte 60 minut působit. Není třeba oplachovat. Nepoužívejte neředěný na  podlahy.

- Houbičky a hadříky na nádobí: přidejte 90 ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou (2,5 l) a nechte 60 minut máčet.

Ředěný - bělení prádla: - Přidejte 20 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody a namočte přes noc, poté důkladně vymáchejte. Vždy používejte plastovou nádobu. Vhodné pro použití v  domácnostech se septickými nádržemi (20ml). 1 víčko = 15 ml..

Složení:

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g / 100 g. Méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfum.

Upozornění BIOCID:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Chlornan sodný, hydroxid sodný, alkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového, oleje), cetrimonium-chlorid.

EUH206

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

H290

Může být korozivní pro kovy.

H311

Toxický při styku s kůží.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234

Uchovávejte pouze v původním obalu.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.

P312

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Zobrazit více

Parametry

Značka Domestos
Objem 0.75 l
Hmotnost 800 g
Druh čistič
Výrobce Unilever
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky