79 %
(13 hodnocení)
200 g Severochema
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky
79 %
(13 hodnocení)
200 g Severochema
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky

Popis

Kominíček chemický odstraňovač sazí 5 ks x 14 g

Bezpečnostní upozornění
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek
Chlorid měďnatý.

H302
Zdraví škodlivý při požití.

H315
Dráždí kůži.

H319
Způsobuje vážné podráždění očí.

H335
Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400
Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501
Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Zobrazit více

Parametry

Množství 200 g
Výrobce Severochema
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky