Popis

Styl čistič stříbra speciál tekutý 190 ml

Složky detergentu: Aqua, Thiourea, Sulfuric acid, Alkoholy, C12-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované, Alkoholy, C12-15, ethoxylované
Bezpečnostní upozornění
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek
Obsahuje: 5-15 % thiomočovina, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky.

H351
Podezření na vyvolání rakoviny.

H361d
Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.

H412
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201
Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202
Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.

P260
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P263
Zabraňte styku během těhotenství/kojení.

P264
Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce

P273
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový ští
Zobrazit více

Parametry

Množství 240 g
Objem 190 ml
Výrobce Styl
Zobrazit další nabídky