69 %
(6 hodnocení)
Salbet 0.25 l na pračky Scanpart
Zobrazit další nabídky
69 %
(6 hodnocení)
Salbet 0.25 l na pračky Scanpart
Zobrazit další nabídky

Popis

Salbet Extra tekutý čistič pračky 250 ml

Cena se může v jednotlivých regionech lišit. -- BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Standardní věty o nebezpečnosti:H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení:P102 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P101 Uchovávejte mimo dosah dětíP280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P305 +P351 +P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337 +P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Zobrazit více

Parametry

Značka Salbet
Objem 0.25 l
Použití na pračky
Výrobce Scanpart
Zobrazit další nabídky