94 %
(48 hodnocení)
Domestos 0.75 l 750 g gely Unilever
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky
94 %
(48 hodnocení)
Domestos 0.75 l 750 g gely Unilever
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky

Popis

Domestos Zero na vodní kámen Blue 750 ml

Domestos Zero Ocean dokonale vyčistí vaši toaletu a spolehlivě ji zbaví vodního kamene. Zanechává příjemnou a svěží vůni. Díky hustému složení snadno přilne k povrchu toaletní mísy, kde bez nežádoucího stékání vydrží působit dlouhou dobu, a to dokonce i v oblasti pod vodní hladinou.
Příprava a použití: Uzávěr odolný proti otevření dětmi. Otevřít: Zmáčkněte plochy na obou stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. Po použití: jemně zavírejte uzávěr dokud neuslyšíte cvaknutí. Aplikujte neředěný (70 ml) tak, abyste pokryli celý vnitřní povrch záchodové mísy. Nechte 30 minut působit, abyste zničili vodní kámen a bakterie. V případě potřeby použití opakujte.
Složení:Dezinfekční látka: kyselina chlorovodíková 8 g/100 g, Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Kationtové povrchově aktivní látky, Parfum.
Upozornění:Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky
Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek
kyselina chlorovodíková 22 % (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO kyselina amidosírová

H290
Může být korozivní pro kovy.

H302
Zdraví škodlivý při požití.

H311
Toxický při styku s kůží.

H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H318
Způsobuje vážné poškození očí.

H335
Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400
Vysoce toxický pro vodní organismy.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234
Uchovávejte pouze v původním obalu.

P273
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P303
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P353
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P361
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P391
Uniklý produkt seberte.

P501
Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Bezpečnostní list najdete ZDE
Zobrazit více

Parametry

Značka Domestos
Objem 0.75 l
Hmotnost 750 g
Druh gely
Výrobce Unilever
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky